Då medarbetarna är den viktigaste tillgången är ett företags kultur en framgångsfaktor att ta på allvar. Kulturen påverkar inte bara den egna organisationen utan även varumärke, kunder, vision etc.


                       
FÖRETAGSKULTUR

Företagskultur är de normer, värderingar och attityder som skapar beteenden hos medarbetarna på ett företag. 

Det är viktigt att alla medarbetare vet vad som förväntas, och vad kan man förvänta sig, på en arbetsplats. Naturligtvis vilka mål och visioner medarbetaren, företaget eller organisationen har. Men även vilken slags kultur som råder på företaget. Hur bemöter vi varandra? Hur återkopplar vi till varandra? 


Empati, motivation och genomarbetade värderingar är några av grundpelarna för en sund kommunikations- och företagskultur. Genom tydlighet vad gäller mål och förväntningar, i en tillåtande miljö, kan vi få de viktiga medarbetarna att känna engagemang och stolthet. Vi kan stimulera till teamsamverkan och en vilja att dra åt samma håll. Det bidrar i sin tur till att skapa en attraktiv arbetsplats och ett hållbart företagande. 
UJS CONSULTING STÖDJER ER I ARBETET ATT:

  • Skapa samsyn kring företagets mål, värderingar och visioner
  • Arbeta fram riktlinjer som förtydligar hur man i organisationen bemöter varandra, samverkar, tar ansvar och bidrar på bästa sätt.
  • Skapa tydliga, enkla och öppna kommunikationskanaler. Du som är ledare bör uppmuntra till en miljö där alla vill och kan bidra i sitt team/på sin arbetsplats. Detta blir än viktigare i tider som nu då vi till stor del behöver arbeta på distans.

  • Förtydliga bilden av företaget internt, men även exempelvis ur ett "employer-brand syfte", för kommunikation vid rekrytering, dialog med kunder och andra intressenter.


Arbetet läggs upp i olika format beroende efter kundens önskemål. Exempel:

Halvdags-/heldag workshop
: inspiration, ledning av grupparbeten, diskussion i helgrupp för att skapa samsyn. Sammanställning av resultat.

Coachning
, vid ett eller återkommande tillfällen: inspiration, rådgivning, grupparbeten. Rådgivning till särskild grupp/avdelning.

Facilitering
: ett neutralt stöd som underlättar diskussionerna i frågor organisationen/företaget behöver hantera. Facilitatorn ser till att alla deltagare kommer till tals, känner delaktighet och bidrar med sin kompetens och kunskap. 

Arbetet kan innefatta ett eller flera områden:
Företagskultur 
Intern kommunikation

Varumärke/Extern kommunikation

När de tre områdena samverkar skapas en helhetsbild av ett företags värderingar, varumärke och produkter eller tjänster.