Medarbetare som känner sig delaktiga, uppdaterade och motiverade blir med större sannolikhet goda ambassadörer, mer lojala och mer benägna att samverka och göra sitt yttersta för gruppens eller organisationens bästa. 


INTERN KOMMUNIKATION

Kommunikation är utbyte av kunskap, tankar och idéer mellan människor för att uppnå en förståelse. Kommunikation kan verka enkelt men är i själva verket något av det svåraste att få att fungera. Och något som ofta får för lite utrymme i verksamheter.

En väl fungerande internkommunikation stödjer verksamheten i att nå uppsatta mål, att skapa förståelse och samsyn kring vad organisationen tillsammans ska åstadkomma. God kommunikation skapar förutsättningar för en smidig och anpassningsbar organisation som levererar tack vare ansvarstagande, motiverade och trygga medarbetare, som också blir bra ambassadörer. 


I perioder av förändring såväl som stabilitet - internkommunikationen på en arbetsplats är komplex, det handlar om så mycket mer än ett intranät. Internkommunikation fångar in arbetsrelaterade frågor, verksamhetens utmaningar och mål men även det sociala och informella pratet vid fikapausen. 

Om det finns en uttalad samsyn vad gäller företags värderingar och mål, och en fungerande kommunikationsplattform, kan alla bidra till en sund och hållbar företags- och kommunikationskultur.

.


UJS CONSULTING STÖDJER ER I ARBETET ATT:


  • Skapa samsyn vad gäller företagets värderingar
  • Arbeta fram en fungerande kommunikationsplattform, formell och informell
  • Sätta tydliga rutiner och regelbundenhet för internkommunikationen, med företags-, avdelnings- och medarbetarfokus. 
  • Hitta ramar och utrymme för dialog, delaktighet och återkoppling
  • Se över möjligheter till alternativa kommunikationsupplägg vid extrema situationer såsom i rådande Covid 19-läge.


Arbetet läggs upp i olika format beroende efter kundens önskemål. Exempel:

Halvdags-/heldag workshop: inspiration, ledning av grupparbeten, sammanställning av resultat

Handledning, vid ett eller återkommande tillfällen: inspiration, rådgivning, grupparbeten

Facilitering: ett neutralt stöd som underlättar diskussionerna i frågor organisationen/företaget behöver hantera. Facilitatorn ser till att alla deltagare kommer till tals, känner delaktighet och bidrar med sin kompetens och kunskap. 


Arbetet kan innefatta ett eller flera områden:
Företagskultur 
Intern kommunikation

Varumärke/Extern kommunikation

När de tre områdena samverkar skapas en helhetsbild av ett företags värderingar, varumärke och produkter eller tjänster.